Styr- och reglerutrustning annonseras på nytt

tecknat hus med en varm och en kall sida

HBV har beslutat att avbryta upphandlingen Styr- och reglerutrustning 22-118 på grund av bristande konkurrens. Inget anbudsområde fick två eller flera anbud som uppfyllde de krav som ställdes i upphandlingen. Upphandlingen kommer att annonseras om inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen Styr- och reglerutrustning 22-118 omfattar fem anbudsområden inom styr- och reglerprodukter och tjänster: Webducar med grundprogrammering med öppna gränssnitt Modbus / BACnet, PLC utan grundprogrammering, prognosstyrning med tillhörande databas för visualisering och med tillvalstjänster, överordnat system för övervakning och programuppdatering av anslutna fastigheter samt fastighetsstyrning med AI.

Anbudsområden

1 – WebDUC med tillbehör
2 – PLC med tillbehör
3 – Prognos- och klimatstyrning med tillhörande databas, tillvalsmoduler till exempel visualisering samt energirådgivare.
4 – Överordnat system för övervakning och fjärrstyrning.
5 – Fastighetsstyrning med AI.

Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde, med undantag för anbudsområde 5 - Fastighetsstyrning med AI, där maximalt två leverantörer kommer att antas.

Avropsmodell

Avrop från anbudsområde 1-3 samt 5 kommer att ske genom strikt rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämas.

Avrop från anbudsområde 4 kommer att ske genom strikt rangordning vid avropsvärde lägre än 100.000 kronor. För avropsvärde från 100.000 kronor eller mer ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal Styr- och reglerutrustning 18-118 är giltigt till och med 2021-12-31, därefter är HBV avtalslösa inom detta ramavtalsområde.
Läs mer>>

Kontakt

Frågor om upphandlingen Styr- och reglerutrustning 22-118 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Uppdaterad 2021-12-08

Kontakt