Rapport från Hållbara dagar 2019

HBVs Hållbara dagar anordnades den 19-20 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm. Närmare 80 deltagare från medlemsbolagen fanns på plats tillsammans med drygt 70 utställare från 31 företag, alla med HBV-avtal inom olika ramavtalsområden. Dagarna bjöd som vanligt på flertalet seminarier från olika gästföreläsare, gott om tid för nätverkande och erfarenhetsutbyten.

– Den här mötesplatsen visar på allmännyttans styrka, säger HBVs affärschef Ulf Lindblom som var ciceron under evenemanget. Vi hjälper varandra och delar med oss av de kunskaper vi har för att fatta hållbara beslut. 

Temat för årets Hållbara dagar var hur allmännyttan tillsammans kan gå mot att i allt större utsträckning väva in ett hållbarhetsperspektiv i alla beslut som fattas.

HBVs Ulf Lindblom inledde med att hälsa medlemmar och leverantörer välkomna och gick därefter kort igenom upplägget för de två dagarna. Han berättade vidare att talarna på årets Hållbara dagar, istället för present eller blomsterkvast, stödjer Naturskyddsföreningens insatser för att rädda landets bin.

– Nästan en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av bin, sa Ulf Lindblom. Nu håller de på att försvinna. I Kina pollinerar man blommor och träd för hand och i USA kör man stora lastbilar med bin till delar av landet där de dött ut.

Den första punkten på seminarieprogrammet var HBVs VD Johan Almesjö och hållbarhetsstrategen Lasse Lundmark som berättade hur HBV jobbar för att vara medlemmarnas partner för hållbara inköp.

Bland annat underlättas klimatsmarta val genom Klimatinitiativet, ett samarbete med SABO, Hyresgästföreningen och Kommuninvest.

– Allmännyttan köper varor och tjänster för 80 miljarder kronor om året. Vi har stor köparmakt. Vi kan åstadkomma förändring genom att ha kravställningar med fokus på hållbarhet, sa Johan Almesjö.

De berättade även om hur HBV kan hjälpa till med inköp via våra dynamiska inköpssystem. Vidare informerades även om HBVs engagemang i Byggvarubedömningen och Sustainable Innovation för att öka beställarnas medvetenhet om bra miljöval och realisera hållbara innovationer genom pilotprojekt och kommersialiseringar.

Efter förmiddagskaffet fick leverantörerna på plats en möjlighet att i korta ordalag presentera sig, peka ut sin monter och berätta om hur de kan hjälpa till med att hitta hållbara lösningar för kunderna med sina produkter.

Efter att Ulf Lindblom lett åhörarskaran genom en snabb självförsvarskurs vidtog en paneldebatt ledd av HBVs VD Johan Almesjö. Där fick representanter från leverantörsledet (Modexa, IKEA, Electrolux, Rexel och Ahlsell) bland annat ikläda sig rollerna som upphandlings-konsulter och komma med råd för hur en ännu mer effektiv och lönsam dialog mellan säljare och köpare, ur ett hållbarhetsperspektiv, kan uppnås.

Bland annat föreslogs funktionsupphandlingar med tydliga krav på underleverantörer, mål uppsatta ur ett livscykelperspektiv som sedan också följs upp, och att se över och justera inköpsrutiner.

Efter lunch gick meteorologen Madeleine Westin, känd från TV4s vädersändningar och tidigare också vid bland annat Flygvapnet och Marinen, igenom vad som är fakta och myt i dagens klimatdebatt. Med en blandning av skratt och allvar spådde hon om vad vi kan vänta oss i framtiden med ett svenskt klimat i förändring. Föredraget var en tankeställare om vart våra tidigare beslut tagit oss och att vi nu måste agera för att försöka vända utvecklingen.

– Det har gått fortare än vi trott, sa Madeleine om klimatförändringarna. Men jag försöker ändå se positivt på framtiden. Idag är vi medvetna om vad som orsakar problemen och för allt fler, framförallt bland de unga, ligger frågan högt på agendan. Jag tror att vi med den fart som teknikutvecklingen haft, har alla möjligheter att hitta lösningar som kan hjälpa oss leva under de nya förutsättningarna.

Efter en ytterligare paus för kaffe och mässmingel inleddes den första dagens sista föreläsningspass med att Niclas Ohlslöf från Kalmarhem berättade om hur man arbetat med få hållbarhetsperspektiven att genomsyra hela verksamheten.

– Vi har gått från ett ”stuprörs-tänk” till ett bredare synsätt, berättade han. Det har lett till att vi nu har ett hållbarhetsramverk att förhålla oss till där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet flätats samman i sex fokusområden. Det har gjort att hållbarheten blivit en central del i alla beslut vi fattar.

Dagen avslutades med att Lasse Lönnblad, HBVs regionansvarige Syd gick igenom status för aktuella och kommande avtal.

På kvällen samlades seminariedeltagarna på HBVs huvudkontor för ytterligare mingel under trivsamma former och en efterföljande middag.

Dag två inleddes med att Lana Engberg, HBVs inköpscontroller och Jens Johansson från Upphandlingsmyndigheten, under parollen ”Lätt att göra rätt”, betonade vikten av en genomtänkt strategi för hållbar utveckling. Något som förenklas genom den modell för miljöspendanalys som hjälper användarna att ställa situationsanpassade och relevanta krav på leverantörer.

Nästa talare var Nurgül Iljas Eminovska som på ett väldigt entusiasmerande och inspirerande sätt berättade om hur MKB Fastighets AB arbetar med socialt hållbarhetsarbete i sex fokusområden i Malmö-området.

MKBs projekt kretsar kring punkterna Trygghet, Skola och Sysselsättning och inkluderar bland annat trygga boenden, självförvaltning, grannsamverkan, läxhjälp, mentorskap, fotbollsskolor, cykelskola, praktikplatser och sommarjobb.

Magnus Kjellin följde upp med att diskutera den komplexa frågan om huruvida man kan köpa sig fri från miljöansvar i sin energiförbrukning genom handel med ursprungsgarantier.  

Arbrå Hissystem intog sedan scenen och berättade om hur deras utanpåliggande hisslösning, där balkongerna blir entrén till lägenheten, kan vara en väg att göra lägenheter utan hiss mer tillgängliga.

– På äldre dagar blir många fast i sina lägenheter eftersom det inte går att bygga in hissar i fastigheterna, berättade Krister Sjöblom, VD för Arbrå Hissystem. De ställs utanför samhället vilket riskerar att beröva dem ett socialt sammanhang och i förlängningen deras värdighet. Vår modell kan öka rörligheten för den här gruppen.

Hissystemet ska under 2019 testas i ett pilotprojekt i Arbrå där KTH ska utvärdera effekterna av installationen.

Därefter presenterade Emelie Movin från Byggvarubedömningen hur man praktiskt kan arbeta med databasen för att hitta hållbara lösningar och Johanna Wikander från Stockholmshem gav exempel på hur de praktiskt arbetar med verktyget i sin dagliga verksamhet.

Efter lunch inleddes det avslutande seminariepasset med att HBV och Sustainable Innovation presenterade det nya dynamiska inköpssystemet och stödverktyget för beställare av solenergi. ÅF demonstrerade den nya applikationen de har tagit fram för HBVs räkning för att förenkla arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av solcellsprojekt.

Vidare meddelades att de tio först igångsatta solcellsprojekten från medlemmarna kommer att stöttas av HBV med femton konsulttimmar hos ÅF och JB EcoTech Solenergi.

Sista punkt på programmet var att de kvalificerade solenergileverantörer som var på plats fick presentera sig själva och sina koncept. Därefter ledde HBVs Ville Gruner och Lovisa Bengtsson från Sustainable Innovation en paneldebatt om solenergins förutsättningar och framtida roll i energimixen.

– Det har varit två intressanta och intensiva dagar, fastslog Ulf Lindblom då han rundade av årets Hållbara dagar. Det har varit mycket att ta in och det har varit lärorikt. Men jag tar med mig känslan av att om vi ska göra något, kring de frågor vi lyft fram, så måste vi göra det tillsammans! Vi har kunskap att dela med oss av, vi har verktygen och hjälpmedlen för att kunna fatta hållbara beslut och vi har nya tekniker som kommer hjälpa oss på vägen framåt.

Text: Otto Marand

Uppdaterad 2019-04-03