Nytt ramavtal för Skyltar klart

Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu slutförd och det nya rikstäckande avtalet börjar gälla 2020-03-01. Ramavtalet är indelat i två avtalsområden som omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar. Strikt rangordning gäller och tre leverantörer är antagna inom respektive avtalsområde. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Omfattning och villkor

Det nya ramavtalet för Skyltar omfattas av två avtalsområden där följande leverantörer är antagna i rangordning:

A - Inomhusskyltar
Leverans och montage av namntavlor, anslagstavlor, informationstavlor samt övriga inomhusskyltar.

1. Floda Systemskylt AB (ny leverantör)
2. Skyltar & Märken AB
3. Swedsign AB

B - Utomhusskyltar
Leverans och montage av parkerings- och trafikskyltar samt övriga utomhusskyltar.

1. Skyltar & Märken AB
2. AB Blinkfyrar (ny leverantör)
3. Floda Systemskylt AB

I det gamla ramavtalet Skyltar 16-144 tillämpades förnyad konkurrensutsättning för del C, övriga skyltprodukter, vilket inte finns med i det nya ramavtalet.

Antagna leverantörer ska kunna leverera lagerhållna varor inom tre arbetsdagar och beställningssortiment inom 15 arbetsdagar.

Kostnad för frakt och emballage ersätts med självkostnad. Om beställaren så begär ska självkostnad kunna verifieras inom fem arbetsdagar.

Timdebitering för arbetskostnad ska inkludera alla ingående arbeten inklusive påslag. Exempel på arbeten som ingår är servicebil, milersättning, släpvagn, takräcke, arbetstid, arbetsledning, resekostnad, parkering, hämtning/återlämnande av nycklar, mottagning av vara, omhändertagande av eventuellt utbytt produkt och av emballage samt eventuella miljöavgifter och tippavgifter. I angiven debitering ska handverktyg och handhållna maskiner som normalt kan förekomma vid arbete inom detta fackområde upp till ett värde om 20 000 kr per maskin ingå.

I upphandlingen har HBV ställt krav på att vägskyltar ska vara CE-märkta och uppfylla Trafikverkets föreskrifter enligt vägmärkesförordningen samt krav på reflexgrad.

Leverantörernas produkter ska finnas tillgänliga på leverantörens hemsida och miljömärkning ska framgå.

Garantitiden är fem år, samt sju år på reflektion vägmärken.

Vid försenad leverans kan vite krävas på 2 % på köpesumman, dock minst 2.000 kronor per påbörjad vecka.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 

 

 

Uppdaterad 2020-02-23

Kontakt