Ny överprövning av Brandskydd

Kontrollant undersöker två stycken röda brandvarnare

Leverantören NOHA Sweden AB har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten gällande HBVs upphandling Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. NOHA och HBV är oeniga om tolkningen i upphandlingsunderlaget avseende ett krav på litiumsläckare.

HBV anser att anbudsgivarna, enligt upphandlingen, skulle ha bifogat ett certifikat som visar på att deras offererade litiumsläckare är godkänd i ett tredjepartstest enligt klass EN3. NOHAs tolkning däremot är att certifikatet istället skulle visa att släckmedlet som finns i offererad litiumsläckare är godkänt.

För det fall Förvaltningsrätten inte bifaller NOHAs tolkning, har de yrkat på att kravet är otydligt och att upphandlingen därför ska göras om.

Vidare menar NOHA att vissa av de andra anbudsgivarnas anbud inte uppfyller samtliga krav i upphandlingen och därmed ska ogiltigförklaras.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Uppdaterad 2021-04-30

Kontakt


Kontakt