Nytt avtal klart för sportutrustning och fallskyddsutrustning

Fotboll i fotbollsnät i solsken

HBV har slutfört upphandlingen av Lekplats- och sportutrustning 20-114 avseende anbudsområdena B - Sportutrustning och C - Fallskyddsutrustning. Nytt avtal för dessa två avtalsområden börjar att gälla 2020-12-01. Anbudsområde D - Konstgräs har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. HBV valde att återkalla det tilldelningsbeslut som avsåg anbudsområde A - Lekplatsutrustning efter att ett fel upptäckts i utvärderingens sammanställning. Ett nytt tilldelningsbeslut har nu skickats ut och avtalsspärren löper ut 2020-11-30. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Nytt avtal för Sportutrustning och Fallskyddsutrustning

Det nya ramavtalet Lekplats- och sportutrustning 20-114, avseende avtalsområde B - Sportutrustning och C - Fallskyddsutrustning börjar att gälla 2020-12-01. Möjlighet till tillämpning av trepartsavtal finns.
Ramavtalet är geografiskt indelat enligt följande:

Norra Norrland: 
Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.

Södra Norrland:
Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

Svealand:
Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland och Dalarna.

Götaland:
Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän.

Avropsmodell är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. För avrop om 500.000 SEK eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning.

Antagna leverantörer i rangordning:

B - Sportutrustning

1. Kompan Sverige AB
2. KPLN Design AB
3. Tressport och Lek AB

C - Fallskyddsutrustning

1. Kompan Sverige AB
2. KPLN Design AB
3. Tressport och Lek AB

Krav på produkter

Samtliga produkter som levereras avseende avtalsområde B - Sportutrustning ska uppfylla Europastandard enligt Sportutrustning SS-EN 16630 och för vissa produkter i avtalsområde B - Sportutrustning gäller även standard EN15312.

För avtalsområde C - Fallskyddsutrustning gäller att lekredskap och stötdämpande underlag ska uppfylla Europastandarderna enligt SS-EN 1176 och SS-EN 1177. I upphandlingen har HBV ställt krav på att samtliga leverantörer ska uppfylla kraven enligt REACH avseende fallskydd. Levererade fallskyddsplattor ska kunna sammansättas med andra fallskyddsplattor.

Fossilfria transporter

I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av varutransporterna inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporterna ska räknas som fossilfria i det här sammanhanget krävs, i enlighet med Fossilfritt Sveriges förslag till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ska ge en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Leveransvillkor och garantier

För avtalet gäller ABM07 "Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet" med de ändringar och tillägg som angivits i upphandlingsdokumenten. Vid avrop av montering gäller ABT06.

Avtalstid

Avtalstid 2020-12-01 – 2022-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Anbudsdel D - Konstgräs överprövad

Anbudsområde D - Konstgräs har överprövats och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten i väntan på dom. 

Anbudsområde A - Lekplatsutrustning tilldelat

Efter slutförd upphandling skickade HBV ut det första tilldelningsbeslutet 2020-11-23. Efter att ett fel upptäckts i sammanställningen av utvärderingen gällande anbudsområde A, valde HBV att återkalla tilldelningsbeslutet för detta anbudsområde. Ett nytt tilldelningsbeslut skickades sedan ut och nu råder avtalsspärr till och med 2020-11-30.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. KPLN Design AB
2. Söve AB
3. Kompan Sverige AB

Planerad avtalsstart 2020-12-01.

Tillfälliga förlängningsavtal för befintligt ramavtal 16-114

HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal med befintliga leverantörer för ramavtalet Park- och lekplatsutrustning - del A Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2021-02-28 med anledning av överprövningen.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Kompan Barnland AB
2. Hags Aneby AB
3. Söve AB
4. Tressport och Lek AB
5. Uniqa förskolor och lekplatser AB

Avtalet är rikstäckande. För köp upp till 200 000 kr gäller strikt rangordning och avrop ska göras från rangordnad etta i första hand. För köp över 200 000 kr gäller förnyad konkurrensutsättning, där alla antagna leverantörer tillfrågas och uppmanas att lämna pris. 

Kontakt

Frågor om detta ramavtalsområde besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2020-11-27

Kontakt


Kontakt