Kompletteringsbyggnader utvärderad och tilldelad

fastighetstvättmaskiner

HBV har utsett ReCap Moduler Försäljnings AB och Älö Trä Vimmerby AB som leverantörer gällande vårt nya ramavtalsområde Kompletteringsbyggnader 21-162. Avrop kommer att ske genom dynamisk rangordning. Avtal kan tecknas först efter att avtalsspärren har löpt ut 2021-09-10. Planerad avtalsstart är 2021-09-21. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Ramavtalet omfattar nybyggnad av prefabricerade kompletteringsbyggnader enligt specifikationer i avropet som ska kunna monteras på olika grunder. Kompletteringsbyggnaden kan bestå av en eller flera tvättstugor. Avsikten är att varje tvättstuga ska täcka behovet av tvättider för 30-35 lägenheter. Kompletteringsbyggnadens placering ska anges i samband med avrop i en situationsplan. Beställaren kan själv bestämma kompletteringsbyggnadens utseende, färg samt materialval på exempelvis fasad eller tak. Maskiner och utrustning till tvättstugorna kommer att finnas möjlighet att beställa från HBVs ramavtal Tvättstugeutrustning 21-102. För entreprenaden avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten gäller bestämmelserna ABT06, det vill säga totalentreprenad.

Avropsordning

Dynamisk rangordning kommer att tillämpas. Beställaren definierar sitt behov och av de entreprenörer som uppfyller beställarens krav, rangordnas den entreprenör som har den lägsta totalkostnaden för det aktuella objektet som etta. Totalkostnaden räknas fram baserat på fastställda priser i prisbilagan.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-09-21. Avtalstiden är två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Avtalsspärr råder till och med 2021-09-10 och först när den har löpt ut kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer.

Kontakt

Frågor om det nya ramavtalet Kompletteringsbyggnader 21-162 besvaras av Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2021-09-01

Kontakt


Kontakt