Kompletteringsbygg-nader - Tvättstugor annonserad

flera tvättstugor på rad

Välkomna att lämna anbud på HBVs annonserade upphandling 21-162 Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor. Sista anbudsdag är 2021-05-31. HBVs målsättning med denna upphandling är att skapa ett rikstäckande ramavtal för leverans av prefabricerade kompletteringsbyggnader avseende främst tvättstugor, inklusive montage på plats på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Upphandlingen omfattar nybyggnad av prefabricerade kompletteringsbyggnader enligt specifikationer i avropet som ska kunna monteras på olika grunder. Kompletteringsbyggnaden kan bestå av en eller flera tvättstugor. Avsikten är att varje tvättstuga ska täcka behovet av tvättider för 30-35 lägenheter. Kompletteringsbyggnadens placering ska anges i samband med avrop i en situationsplan. Beställaren kan själv bestämma kompletteringsbyggnadens utseende, färg samt materialval på exempelvis fasad eller tak. 

Ramavtal kommer att tecknas med upp till fem entreprenörer. Maskiner och utrustning till tvättstugorna kommer att finnas möjlighet att beställa från HBVs ramavtal Tvättstugeutrustning 21-102.

För entreprenaden avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten gäller bestämmelserna ABT06, det vill säga totalentreprenad.

HBV kommer att utvärdera de mest fördelaktiga anbuden med hänsyn taget till de bästa förhållanden mellan pris och kvalitet, utifrån 

  • trygghet, gestaltning och utformning
  • entreprenörens arbetsprocess, mallar och checklistor
  • miljövarubedömning

Länk till annonserad upphandling 21-162 Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor>> (länk giltig till och med 2021-05-31)

Avropsordning

Dynamisk rangordning kommer att tillämpas. Beställaren definierar sitt behov och av de entreprenörer som uppfyller beställarens krav, rangordnas den entreprenör som har den lägsta totalkostnaden för det aktuella objektet som etta. Totalkostnaden räknas fram baserat på fastställda priser i prisbilagan.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.

Uppdaterad 2021-05-16

Kontakt