Frågor och svar med anledning av Covid-19 (31 mars)

Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande.

Kan jag göra avsteg från rangordning om högre rangordnad leverantör inte kan leverera på grund av exempelvis brist på komponenter till följd av utbrottet av coronaviruset Covid-19? 

I stort sett samtliga ramavtal med avropsordning rangordning brukar innehålla en skrivelse om att beställaren får tillfråga nästa leverantör i rangordning om inte den högre rangordnade leverantör har möjlighet, eller tackar nej till, att leverera enligt avtalet. Det är således inte ett avsteg från rangordning utan i enlighet med avtalsvillkoren. Ha dock alltid för vana att kontrollera vilka förutsättningar som finns angivna i det aktuella ramavtalet, eftersom ett avsteg från rangordningen riskerar att innebära ett avtalsbrott och leda till krav på skadestånd.

Även om leverantören som är rangordnad nummer ett inte kan leverera på grund av exempelvis brist på komponenter, är det viktigt att leverantören ändå tillfrågas vid de fortsatta avropen på ramavtalet, för att inte göra sig skyldig till avtalsbrott. Beställaren och leverantören kan komma överens om en period då beställaren kan vända sig direkt till nästa leverantör i rangordningen, utan att behöva tillfråga den högre rangordnade leverantören.

Om det bara finns en avtalsleverantör och den inte kan leverera avropade varor enligt ramavtalet, har vi rätt att säga upp avtalet?

Villkoren i det enskilda avtalet reglerar vilka omständigheter som måste föreligga för att beställaren ska ha rätt att häva avtalet. I avtal är det exempelvis vanligt att det står att en part har rätt att häva avtalet om motparten har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Villkoren i avtalet gäller oberoende av force majeure-klausulen (som endast reglerar en avtalsparts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd). Vad som är ett väsentligt avtalsbrott påverkas utifrån flera faktorer och en helhetsbedömning måste därför göras för om det är godkänt att häva avtalet. Det går därför inte att ge ett generellt svar.

Här är några omständigheter som som domstolen vanligtvis brukar ta i beaktande när de gör helhetsbedömningen;

  • leder avtalsbrotten till att den drabbade parten går miste om det som han huvudsakligen hade rätt att förvänta sig enligt avtalet, 
  • har avtalsbrottets väsentlighet varit synbar för den avtalsbrytande parten vid avtalets ingående eller vid avtalsbrottet,
  • framgår det av avtalet att avtalsbrott av den aktuella typen är allvarligt, 
  • är avtalsbrottet avsiktligt eller vårdslöst,
  • rubbar avtalsbrottet förtroendet mellan parterna,
  • ger avtalsbrottet anledning att befara att avtalsbrott kommer att ske med avseende på framtida prestationer,
  • kan den drabbade partens intressen tillgodoses genom andra påföljder än hävning,
  • drabbas den part som gjort sig skyldig till avtalsbrott oproportioneligt hårt av hävning,

Det första steget som lojal och affärsmässig avtalspart är att ta kontakt med leverantören för att informera och ha en dialog om hur ni ser på den uppkomna situationen. Vi rekommenderar därefter att ni tar hjälp av en jurist vid en förestående hävning. Risken vid en otillåten hävning är att ni får ersätta motpartens direkta förluster som uppkommer på grund av hävningen och den vinst som den hade fått om avtalet hade fullgjorts. 

Får vi köpa dessa varor direkt från annan leverantör?

Detta är främst en civilrättslig fråga och beror i huvudsak på vad som står i avtalet. Om ni är bundna att handla från avtal måste ni antingen häva (hela eller del av) avtalet för att inte riskera att er beställning från en annan leverantör utgör ett avtalsbrott. I vissa avtal finns dock en utskriven möjlighet att handla även på ett annat ”parallellt” avtal.

Gällande direktupphandling på grund av coronautbrottet så gäller att ni har rätt att direktupphandla om det;
1. föreligger ett akut behov.
2. inte finns tid att hålla fristerna som ett annonserat förfarande kräver.
3. behovet har uppkommit till följd av en oförutsebar händelse (exempelvis coronautbrottet).
4. det som anskaffas är av avgörande betydelse för verksamheten eller för att stoppa smittspridningen.

Bestämmelserna ska tolkas restriktivt och det är den upphandlande myndigheten som måste bevisa att dessa omständigheter förelåg vid tillfället. 

Ni har även alltid rätt att direktupphandla under gällande tröskelvärden när avtal inte finns. Tröskelvärdena går enkelt att finna exempelvis på Upphandlingsmyndighetens hemsida (länk>>). Tänk på att när värdet beräknas ska även andra direktupphandlingar av samma slag som gjorts under räkenskapsåret räknas med.

Kan leverantören åberopa coronautbrottet som en force majeure-situation vid leveransproblem?

Force majeure klausuler är vanliga i avtal och kan åberopas om det finns ett hinder utanför leverantörens kontroll som den inte kan påverka eller övervinna. I exempelvis AB04 och ABT06 kap 4 §3 anges epidemier som exempel på sådana situationer och coronautbrottet bör därför kunna åberopas som grund för force majeure. Även exemplifieringar av liknande förhållande i andra force majeure-klausuler kan också berättiga till tillämpning av klausulen. För det fall att avtalet inte innehåller någon sådan klausul finns det inte någon generell rätt att åberopa force majeure, men leverantören kan ändå i vissa fall åberopa lagstiftningen till stöd för lättnad eller befrielse av sina förpliktelser i avtalet (ex. genom köplagen och avtalslagen).

Force majeure-klausuler tillämpas i regel restriktivt och för att kunna åberopa force majeure måste leverantören kunna visa att det finns ett orsakssamband mellan hindret (i detta fall coronautbrottet) och leveransfelet eller leveransförseningen. Endast ökade svårigheter och kostnader är oftast inte tillräckligt (iaf till en viss grad i alla fall), likaså om leverantören själv kunnat eller kan påverka genom exempelvis bättre planering.

Vad innebär det för ramavtalsleverantören och avropande myndighet om det är force majeure?

I sådana fall har leverantören rätt till tidsförlängning och beställaren kan inte kräva vite eller skadestånd på grund av leveransförseningen. Leverantören har å sin sida inte rätt till ersättning från beställaren för ökade kostnader. Är hindret permanent bortfaller båda parters skyldigheter att prestera enligt avtalet.

Om meddelandet om leveranshinder inte har inkommit inom skälig tid har beställaren rätt till ersättning för den skada som kunnat undvikas om meddelande hade lämnats i rätt tid.

Uppdaterad 2020-04-08