IMD-produkter annonserad

Husfasad svensk stad

Den rikstäckande upphandlingen IMD-produkter 22-145 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2021-10-05. Upphandlingen omfattar varor avseende individuell mätning och debitering och har delats in i sju anbudsområden som utvärderas och tilldelas var och en för sig. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen IMD-produkter 22-145 (individuell mätning och debitering) omfattar sju anbudsområden:

A - Flödesmätare för vatten och värme
B - Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot*
C - Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
D - Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
E - Centralt system för mätinsamling (molntjänst)
F - Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst)
G - 3-D kamera för brunnsinspektion (tjänst)

Jämfört med befintligt ramavtal utökar HBV produktportföljen med två nya standarder, NB-IoT* samt LoRa*. Dessa standarder möjliggör IoT-funktioner samt mätinsamling. Två nya anbudsområden har även lagts till: fjärravläsning av analog huvudvattenmätare med tillhörande databastjänst samt 3-D kamera för brunnsinspektion.

Samtliga anbudsområden kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV kommer att anta tre leverantörer per anbudsområde med undantag för anbudsområde C - Centralt system där maximalt fem leverantörer kommer att antas. 

Avropsmodell

Anbudsområde A–D: Avrop vid projekt som omfattar färre än 500 stycken mätdon sker genom rangordning. Avrop vid projekt som omfattar 500 stycken mätdon eller fler sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Anbudsområde E: Avrop sker genom dynamisk rangordning.

Anbudsområde F–G: Avrop sker genom rangordning. Ingen förnyad konkurrensutsättning tillämpas för anbudsområde F och G.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om den nya upphandlingen IMD-produkter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari. 

*Ordet LoRa står för Long Range och är en teknik för att trådlöst överföra data över långa sträckor med låg energiförbrukning. LoRa kallas radiotekniken och LoRaWAN är namnet på protokollet.

NB/IoT: Narrowband Internet of Things är en radioteknikstandard med låg effekt vid breda nätverk som utvecklats av 3GPP för att möjliggöra ett brett utbud av mobila enheter och tjänster.

Uppdaterad 2021-09-13

Kontakt


Kontakt


  • Janne Sunnari
    Janne Sunnari