HBV medverkar hos andra

Vi anordnar inte bara egna seminarier utan samarrangerar och deltar även i andras.

Inköpscentralernas betydelse för en bättre fungerande välfärd

Tisdag 2 juli kl 08:30 - 09:15
DoubleCheck Arena Mellangatan 19, parkering mittemot, Visby
Arrangör: DoubleCheck 
Länk till program

De offentliga inköpen som varje års görs för mer än 900 miljarder kr är inte effektiva. Hur kan vi öka effekten av varje spenderad skattekrona? Inköpscentralerna har en viktig funktion om nyttoeffekten ska öka. Något som är ett måste för att erbjuda en bättre fungerande välfärd.

Representanter från några av de viktigaste Inköpscentralerna samtalar och utmanas i vilken roll och kring vilket ansvar de har för att bidra till en bättre fungerande välfärd. Med en utveckling där antalet personella resurser i den offentliga sektorn minskar, antalet anbud per upphandling minskar, resurser för uppföljning och kontroll inte finns och med en kostnadsbudget som ett av få styrmedel ställs det allt högre krav på att inköpen är effektiva. Kan Inköpscentralerna som redan idag finns få eller kanske tom ta ett större ansvar? Samordning och "stordriftsfördelar" utan att inkränkta på upphandlingens grundprinciper eller på det kommunala självstyret - går det att kombinera för att skapa ökad samhällsnytta? DoubleCheck leder ett samtal som uppstart på Träffpunkt #anbudsdagen och som kommer leda fram till ett antal utmaningar till berörda beslutsfattare.

Medverkande:

 • Fredrik Tamm, Grundare och VD, DoubleCheck AB
 • Johan Almesjö, VD, HBV
 • Olof Molander, Affärsområdeschef, SKL Kommentus Inköpscentral
 • Fredrik Kristiansson, Country leader & Public Bid Manager, IKEA Business Sverige

Vilka förväntningar finns på den offentliga upphandlingen när samhället och världen förändras?

2 juli kl 10:30 - 11:00
Hästgatan 12
Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus
Länk till program>>

Klimatet och digitaliseringen är exempel på förändringar som påverkar den offentliga affären idag och imorgon. Det ställs miljömässiga och sociala krav i upphandlingar och medborgarna förväntar sig bra service. Finns resurserna och kompetensen att upphandla och vad händer med konkurrensen?

Medverkande:

 • Ola Kroon, Upphandlingschef, HBV
 • Emma Breheim, Ordförande, SOI
 • Olof Molander, Chef ramavtal, SKL Kommentus
 • Ann-Sofie Lillberg, Chef affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Magnus Johansson, Konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

Hur får vi bättre konkurrens i byggupphandlingar?

2 juli kl 11:00 - 11:45
Biostaden Borgen, Hästgatan 24
Arrangör: Konkurrensverket
Länk till program

Få anbud, få leverantörer och en bransch som brottas med frågor om osund konkurrens. Vad kan vi göra för att skapa bättre, effektivare och sundare konkurrens inom byggupphandlingar? Vad säger leverantörerna? Vad säger beställarna? Och vad kan vi som tillsynsmyndighet bidra med?

En dimension av en väl fungerande konkurrens är lagar och regler. Men räcker det? Måste även andra pusselbitar finnas på plats? Vilken roll spelar till exempel affärsetik och ledarskap för den goda och sunda affären?

Medverkande:

 • Johan Almesjö, VD, HBV
 • Kajsa Hessel, Ordförande, Byggcheferna
 • Mattias Kvist, VD, FÖ Byggnads AB
 • Rikard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket
 • Ann Fryksdahl, Enhetschef, Konkurrensverket
 • Hanna Witt, Utvecklingschef och moderator, Konkurrensverket

Social hack - hur ökar vi antalet anbud i offentlig upphandling? Svagt intresse skapar sämre inköp

2 juli kl 12:30 - 14:30
DoubleCheck Arena, Mellangatan 19, parkerig mittemot
Arrangör: DoubleCheck, HBV
Länk till program>>

Offentlig sektors köpkraft är enorm. Inköp för mer än 800 mdr görs årligen. Intresset att delta i upphandlingar minskar dock med sämre konkurrens som följd. Attraheras inte de bästa leverantörerna urholkas kvaliteten i välfärden. Hur ska vi vända trenden? Vem är ansvarig? Vårt sociala hack ger svar!

Detta event genomförs som rundabordssamtal inför publik. En bordsvärd från Allmännyttans inköpscentral HBV kommer tillsammans med fem deltagare välja från tre olika utmaningar ett tema för samtalet som i sin tur ska leda fram till en eller fler konkreta actions som kan och börd vidtas för att öka antalet anbud i de offentliga upphandlingarna. Varje samtal pågår i 45 min med 10 min presentation av förslagen. Därefter byts deltagarna vid borden ut. Publiken kommer erbjudas en plats vid varje bord för att delta i diskussionerna. Resultaten kommer både publiceras i olika digitala kanaler som att det kommer genomföras ett frukostseminarium under hösten där vi stämmer av vilka actions som blivit verklighet. 

Medverkande:

 • Catharina Piper, Advokat, Moll Wenden
 • Johan Almesjö, VD, HBV
 • Ola Kroon, Upphandlingschef, HBV
 • Ulf Lindblom, Affärsutvecklingschef, HBV
 • Magnus Johansson, Konkurrens- & upphandlingsexpert, Företagarna
 • Mattias Lindahl, Professor, Linköpings universitet
 • Charlotte Trelde, Bid Manager, Exakta
 • Fredrik Kristiansson, Bid Manager, IKEA
 • Ulrika Dyrke, Expert offentlig upphandling, Almega
 • Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun
 • Emma Breheim, Ordförande, SOI
 • Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare, Småföretagarna
 • Lars Strömberg, Styrelseledamot, Småföretagarna
 • Björn Bergström, Advokat, Ramberg

Hur kan allmännyttan bidra till minskad klimatpåverkan genom sin köparmakt?

2 juli kl 15:00 - 16:00
Teaterskeppet, hamnen, Lilla matsalen
Arrangör: Sustainable Innovation, HBV
Länk till programmet>>

Hur kan beställare inom allmännyttan forma klimatkrav? Hur kan leverantörer leva upp till dessa krav? Hur följs resultaten upp för att bidra till klimatomställningen?

Över 150 allmännyttiga bostadsbolag har antagit Klimatinitiativet, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att bolagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. För att nå dit behöver klimatavtrycket från leverantörernas sortiment och leveranser minska. Vi borrar djupare i genomförandet och hur vi ska kunna ställa klimatkrav, utvärdera och även följa upp dem för att nå verkligt minskad klimatpåverkan.

Medverkande:

 • Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation
 • Johan Almesjö, VD, HBV 
 • Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen
 • Gabriella Castegren, Energiexpert, Sveriges Allmännytta
 • Annie Stålberg, Chef för Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Jan Thorsson, VD, Vårgårda Bostäder

Hur kan den nedkylda bostadsmarknaden öppna upp för hållbar renovering?

4 juli kl 12:00-13:00
Teaterskeppet, hamnen, Stora matsalen
Arrangör: Sustainable Innovation, Riksbyggen, HBV, White Arkitekter
Länk till programmet>>

Hur kan grön finansiering i form av obligationer och lån vara en del av lösningen för en hållbar renovering?

I en tid med historiskt låga räntor, en nyproduktion som haltar, klimatförändringar, ett stort renoveringsbehov och sociala utmaningar kan investeringar i hållbar renoveringar bidra till en bättre social hållbarhet och ökade fastighetsvärden. Välkommen till ett samtal om hur klimatförändringarna påverkar banker och försäkringsbolags riskvärdering av bebyggelsen och vad som kan göras för att minska dessa risker.

Medverkande:

 • Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation 
 • Johan Almesjö, VD, HBV
 • Alexander Eklöw, Affärschef Ombyggnad, Riksbyggen
 • Anna Graaf, Hållbarhetschef, White Arkitekter
 • Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam
 • Tommy Haglund, Affärsutvecklingschef, Saint Cobain
 • Marja Carlsson, Hållbara investeringar, SEB
 • Åsa Romson, IVL
Uppdaterad 2019-07-03