HBV investerar i Gröna fonder

HBV har investerat i fonden Captor Dahlia Green Bond, en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera projekt som har positiv klimatpåverkan.

Kapitalet placeras huvudsakligen i gröna obligationer men också i obligationer med olika hållbarhetsteman såsom sociala- eller hållbara.    

Fonden omfattar bland annat projekt inom förnyelsebar energi, energieffektivitet, gröna transporter och gröna byggnader samt även i gröna industriprojekt som syftar till att minska koldioxidutsläpp i koldioxidkrävande branscher. Att investera i hållbara obligationer innebär även en positiv påverkan på de 17 globala mål som är en del av Agenda 2030.

Bilden nedan tydliggör Captor Dahlia Green Bonds positiva effekter samt hur innehavet fördelar sig över de globala målen. Under 2019 var en övervägande del av finansieringen riktad mot mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 11: Hållbara städer och samhällen samt Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Det speglar väl hur den gröna obligationsmarknaden ser ut. 

Bildtext: På detta sätt fördelar sig fondens innehav över de globala målen.

Vidare tillämpar fonden en screening för att säkerställa att innehavet följer internationella normer och konventioner såsom FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.   

Genom fonden har kapitalförvaltaren bland annat finansierat SBABs gröna lån för energieffektiva fastigheter. Gjutformen 2, som syns på bilden nedan, är ett flerbostadshus och är ett så kallat passivhus, vilket innebär att den totala energianvändningen är under 25 kWh/m2/år. 

Bildtext: Gjutformen 2, ett energieffektivt så kallat passivhus.

Fonden använder derivat för att optimera räntekomponenten med avseende på räntekurva och valuta. Vidare öppnar den upp kreditkomponenten mot en global marknad.   

Genom att investera i fonden kan HBV vara med och påverka för ett mer hållbart samhälle.   

"HBV har ett viktigt uppdrag i att förvalta våra medlemmars återbäring till den ska betalas ut till dem. Målet är att investera säkert men också att kunna bidra med bra värdeskapande och hållbara investeringar. Vi har därför valt att satsa på den gröna fonden Dahlia som ägs och förvaltas av Captor. En, i våra ögon, ”äkta” grön fond ur flera olika perspektiv. Vi är hittills mycket nöjda med valet både ur ett hållbarhetsperspektiv som ur förvaltning- och administrationsperspektiv. ”

Maria Moniér Melin, Chef Ekonomi och Stab på HBV

Uppdaterad 2020-05-19

Kontakt