HBV har lämnat remissvar!

HBVs affärsjurist Jonna Andersson, jurist Haidi Faraj, inköpschef Ola Kroon, teamledare Jonas Löfgren och Sandra Sedig samt vår VD Johan Almesjö, har lämnat remissvar på finansdepartementets utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”. Här kan du läsa deras synpunkter på utkastet.

Den 29 december 2020 remitterade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen i utkastet syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna bland annat med att det i upphandlingsmålen ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav och en regel som begränsar leverantörernas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa nya fel och brister i upphandlingen (så kallad preklusionsfrist).

HBV bjöds in som en av flera myndigheter att lämna synpunkter på förslagen i utkastet.

HBV har efter omfattande arbete både externt och internt, där man bland annat tagit in medlemsbolag synpunkter, skickat in remissvar.

Kortfattat lämnar HBV följande synpunkter på utkastet:

HBV anser inte att det är antalet överprövningar som är problematiskt, utan de långa handläggningstiderna tillsammans med de oklarheter och restriktiva förhållningssätt som idag föreligger gällande täckningsköp som skapar problem för verksamheten. HBVs inställning är att det är viktigt att få ner handläggningstiden utan att skapa för många regleringar som gör inköpsprocessen mer komplicerad än vad den redan är idag.

HBV håller med om att ett skyndsamhetskrav avseende domstolarnas handläggning vid mål om överprövning ska införas. HBV ifrågasätter dock vilken effekt förslaget om förtur kommer att få i praktiken då upphandlingsmålen redan idag genom majoriteten av domstolarnas egna arbetsordningar är förtursmål. HBV önskar ett närmare förtydligande gällande skyndsamhetskravet innebörd.

HBV anser att det finns ett stort behov av att införa en tidsfrist för målens avgörande om 90 dagar. HBVs erfarenhet är att den genomsnittliga handläggningstiden för HBVs överprövningsmål är väsentligt längre än de genomsnittliga handläggningstider som anges i remissen. HBV menar att där det finns ett behov av en längre handläggningstid borde det kunna omfattas av ett undantag till huvudregeln och ska därför inte ses som ett hinder att införa en tidsfrist för målens avgörande.

HBVs inställning är vidare att en tidplan vid överprövningsprocesser behövs. En tidplan skulle underlätta planering och organisering av verksamheten under eventuella ”verksamhetsstopp”/”leveransstopp” som en överprövningsprocessen i vissa fall kan leda till. HBV framför att det finns ett stort behov av mer aktiv materiell processledning från domstolarna i överprövningsmål.

Vad gäller preklusionsfristerna anser HBV att fördelarna med en materiell preklusionsfrist är att det ger leverantören ytterligare incitament att vara aktiv och ställa relevanta frågor under annonseringen. Det skulle öka dialogen under annonseringsperioden som skulle leda till bättre utformade avtal och därmed öka kvalitén i den offentliga affären. HBVs inställning är därför att förslaget om att införa en preklusionsfrist under anbudstiden ska tas upp igen, om de åtgärder som införs genom förlagen i remissen inte får tillräckligt efterfrågad effekt. Vad avser preklusionsfrist i överprövningsprocessen tillstyrker HBV remissens förslag. HBV anser dock att två veckor är för lång tidsfrist för leverantörerna att få föra fram nya omständigheter och att man inte bör få möjlighet att inkomma med nya omständigheter i en andra kommuniceringsvända.

HBV efterfrågar en tydligare vägledning kring temporära direktupphandlingar och tycker att det är olyckligt att det inte har lämnats förslag på sådan reglering i remissen.

HBV tillstyrker förslaget att efterannonsering inte ska behöva göras vid upphandlingar under 100 000 kr, men bedömer också att en reglering om efterannonsering av upphandlingar från 100 000 kr och upp till direktupphandlingsgränsen kommer att bli en onödigt administrativt betungande uppgift för upphandlande myndigheter och att en sådan reglering därför inte bör införas.

HBV anser att det är bra att det införs tidsfrister för uteslutningsgrunder vid offentlig upphandling, men tycker att tidsfristerna som införs är alldeles för korta då risken finns att det leder till att upphandlande myndigheter, leverantörer och allmänheten tappar förtroendet för det offentliga och upphandlingsregelverket.

Vad gäller förslag om ansökningsavgift och processkostnadsansvar håller HBV med remissen om att de negativa effekterna för ett införande av ansökningsavgift och ett processkostnadsansvar överväger de positiva effekterna och att dessa förslag därför inte bör införas.

I övrigt tillstyrker HBV remissens förslag.

 

HBVs remissyttrandet i sin helhet hittar ni under "Dokument". 

Uppdaterad 2021-04-13

Kontakt


Kontakt