Fortsatt rättsprocess om upphandlingen Brandskydd

brandkårsmateriel

Den 16 augusti meddelade Förvaltningsrätten att de avslår den ansökan om överprövning som skickats in av leverantören NOHA Sweden AB gällande HBVs upphandling Brandskydd 20-120 (anbudsområde A2-A7). Domen har överklagats till Kammarrätten och nu väntar vi på besked om Kammarrätten kommer att medge prövningstillstånd eller inte. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Föregående tilldelningsbeslut till samma upphandling blev även det överprövat av NOHA Sweden AB och då blev Förvaltningsrättens utfall att HBV var tvungen att rätta utvärderingen på så sätt att den litiumbrandsläckare som Presto Brandsäkerhet AB offererat skulle påföras belastningspris. Anledningen var att domstolen ansåg att Presto inte uppfyllde de obligatoriska kraven på produkten. 

I denna utvärderingsvända tog HBV in testrapporter från samtliga anbudsgivare. Vid en närmare granskning gjordes nu bedömningen att ingen av anbudsgivarna uppfyllde det obligatoriska kravet på att testrapporten skulle visa att offererad brandsläckare uppfyllde de obligatoriska kraven. Släckmedlet var detsamma i testrapporten, men släckarna hade bland annat olika laddtryck i bar och behållare än de brandsläckare som anbudsgivarna hade offererat i sina anbud. NOHA Sweden AB överprövade då med anledning av att de tyckte att den testrapport de lämnat in varit tillräcklig bevisning ändå, eftersom släckmedlet i testrapporten varit detsamma. NOHA Sweden AB tyckte annars att kravet varit otydligt och oproportionerligt och av olika andra skäl borde anbuden från Presto Brandsäkerhet AB, Dafo Brand AB och Securitas Sverige AB ha förkastats. Domstolen gick dock helt på HBVs linje denna gång och avslog ansökan om överprövning.

Kontakt

Frågor om ramavtalsområdet Brandskydd besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl. 

Uppdaterad 2021-08-27

Kontakt


Kontakt