Elkraft 22-134 annonserad

kraftledningar i skymningsljus

HBVs samordnade upphandling av Elkraft 22-134 har nu annonserats. Den omfattar leverans av elkraft för totalt 19 föranmälda kunder, där varje kund utgör ett anbudsområde som utvärderas separat. Endast en leverantör antas för respektive anbudsområde. Sista anbudsdag är 2021-07-08. HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Omfattning och avtalstid

Den samordnade upphandlingen av Elkraft 22-134 omfattar leverans av elkraft till totalt 19 föranmälda bolag/myndigheter. Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna. Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål.

Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål.

Varje kund utgör ett anbudsområde och separat utvärdering kommer att genomföras för varje anbudsområde.

Avtalstiden är 2022-01-01 – 2025-12-31. Kundens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden och fortlöpa som längst till och med sista giltighetsdagen. Kunden har rätt att förlänga sitt leveransavtal en gång under ramavtalstiden. En sådan förlängning kan dock inte sträcka sig längre än 2025-12-31.

Upphandlingen omfattar tre olika avtalsmodeller:

1 - Rörligt elpris
2 - Fast elpris
3 - Portföljförvaltning (successiv prissäkring)

Några av fördelarna med denna samordnade upphandling är till exempel:

  • möjlighet till olika avtalsperioder
  • statistik och rapportering är specificerat i avtalet
  • kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden
  • möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad
  • hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft
  • samarbete med elinköpsexpert
  • årliga informationsmöten om elkraft
  • låg administrativ avgift, endast 0,20 öre per KWh 

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Länk till annons i TendSign>>
(länken är giltig till och med 2021-07-08)

Uppdaterad 2021-06-12

Kontakt


Kontakt