Brandskydd 20-120 tilldelad

Utvärderingen av den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120 är nu klar och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2019-11-29. Avtal kan därefter tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • Cupola Brand och Säkerhet AB
  • Dafo Brand AB
  • Deltronic Security AB
  • Nexa Trading AB
  • Presto Brandsäkerhet AB
  • Securitas Sverige AB

Information om rangordning i respektive anbudsområde kommer att finnas tillgänglig i vår avtalskatalog så snart avtalet börjar att gälla.

Upphandlingen bestod av åtta olika anbudsområden. Ramavtal ingås med max tre leverantörer per anbudsområde som utvärderats var och en för sig. 

Omfattning

Det nya ramavtalet kommer att vara indelad i två produkt- och  tjänsteområden.

Avtalsområde A
Avtalsområdet kommer att vara regionalt indelat. Det kommer att omfatta årsöversyn av fastighetsägares brandskyddsutrustning inklusive möjlighet till webbaserad underhållsrapport för beställarens möjlighet till uppföljning.

Tillvalstjänster till avtalsområde A:
Montage av brandskyddsutrustning exempelvis; brandsläckare, skyltar, nödbelysning samt vägledande markering.

Utrymningsplaner/Utrymningstavlor, revidering av befintliga, framtagande av nya samt montage.

Utbildning i exempelvis; Allmän brandskyddskunskap, Heta arbeten, Egenkontrollant SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) och Släckövning.

Avtalsområde B
Avser endast materialförsäljning och är ett riksavtal.

Omfattar leverans av brandvarnare samt trådlöst sammankopplingsbara dito, brandvarnarbatterier och brandfiltar.

Avtalstid

Planerad  avtalsstart är 2020-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Uppdaterad 2019-11-19

Kontakt