Brandskydd - fortsatt rättsprocess

bild på en sprinkler i taket som sprutar vatten ner på eld. Svart bakgrund.

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 8 december att de avslår NOHA Sweden ABs ansökan om prövningstillstånd gällande upphandlingen Brandskydd 20-120 (anbudsområde A2-A7). Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har dock den 20 december 2021 fattat ett interimistiskt beslut om att HBV inte får teckna avtal med antagna leverantörer i upphandlingen, samt meddelat att HFD nu prövar frågan prövningstillstånd.

Om HFD meddelar prövningstillstånd får det till följd att målet kommer att återförvisas till Kammarrätten för ny handläggning. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Ramavtalet Brandskydd 20-120, avtalsområde A1 och BV började att gälla 2020-01-01. Avtalstiden är två år och HBV har utnyttjat den första möjligheten till förlängning och sista giltighetstid är 2022-12-31. Därefter har HBV möjlighet att förlänga ramavtalet ytterligare ett år.

Avtalsdelen A1 omfattar försäljning, service, årskontroller av brandredskap samt konsultrådgivning och brandskyddsutbildning för Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. 

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsdelen BV är rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Dafo Brand AB
2. Deltronic AB

Strikt rangordning gäller för detta ramavtal där avrop i första hand ska göras från leverantörer rangordnade som nummer ett i respektive del. Ingen möjlighet till förnyad konkurrens finns inom detta ramavtal.

Kontakt

Eventuella frågor om ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl. 

Uppdaterad 2021-12-22

Kontakt


Kontakt