Avfallshanterings-produkter annonserad

nergrävda avfallsbehållare

Flera värdeskapande nyheter finns att hitta i den nya upphandlingen av Avfallshanteringsprodukter 21-113. Till att börja med är det ett renodlat varuavtal, där alla markarbeten har utgått och antalet anbudsområden har reducerats till fyra jämfört med befintliga tio. Avropsordning kommer att vara rangordning och möjlighet att tillämpa förnyad konkurrensutsättning utgår i den nya upphandlingen. Sista anbudsdag är 2021-01-10. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

Upphandlingen av Avfallshanteringsprodukter 21-113 är indelad i fyra anbudsområden:

A - Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare avsedda för krantömning.

B - Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer.

C - Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus.

D - Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckbehållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen.

Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Länk till annonserad upphandling av Avfallshanteringsprodukter 21-113>>

Avropsordning

Avropsordning är rangordning och möjligheten att tillämpa förnyad konkurrensutsättning utgår från denna upphandling. Möjlighet till trepartsavtal finns.

Produktkrav

I den nya upphandlingen har prisbilagan utökats med nya produkter och även med tillval som anbudsgivarna får prissätta. Angiven rabatt för övrigt sortiment kommer att vara del av utvärderingen.

Fler krav har ställts på produkterna inom de olika anbudsområdena, bland annat kan nämnas att avfallsbehållare ska vara tillgänglighetsanpassade. 

Beställaren kommer att ha möjlighet att beställa hämtning och omhändertagande av kasserade kärl som leverantören dessutom kommer att ersätta beställaren för per kilo omhändertaget kärl.

Garanti

Garantitiden är fem år. 
Kärlens garantitid är minst åtta år.
Garantitiden för källsorteringsskåp är minst tio år.
Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse mellan leverantör och beställare.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-04-11. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden, inklusive förlängningar, kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

Uppdaterad 2020-12-09

Kontakt


Kontakt