Fakta om avtal

HBV genomför i egenskap av inköpsfunktion upphandlingar inom olika avtalsområden enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Dessa resulterar i sin tur i avtal som medlemsbolagen kan avropa från utan att behöva göra en egen upphandling. Även kommuner och kommunala bolag som anmält sig till respektive upphandling kan avropa från avtalen.

Rangordnade avtal

I enighet med reglerna i LOU gäller att villkor för hur avrop ska ske är i förhand bestämda. Dessa sker genom att avtalen har rangordnats. Vid avrop från dessa ramavtal ska avrop ske från den leverantör som har rangordning nummer ett.

I HBV-avtalen har avropande medlemsbolag dock möjlighet att frångå rangordningen om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan till exempel vara att varan inte kan levereras, anpassning till befintliga varor eller miljö, speciella funktions- och prestandakrav eller miljömål. Det är det avropande medlemsbolaget som hävdar särskilda skäl och har bevisbördan i en eventuell tvist. Beslut om att frångå rangordning bör dokumenteras hos medlemsbolaget.

Förnyad konkurrensutsättning

Inom flera av HBV-avtalen gäller att en förnyad konkurrensutsättning kan eller ska göras vid vissa förutsättningar till exempel vid större avrop. Leverans ska då ske av den leverantör som har lämnat det lägsta priset på aktuell leverans. Se alltid specifik information för respektive avtalsområde om och när förnyad konkurrensutsättning ska ske.

Ej rangordnade avtal

I vissa HBV-avtal gäller ingen rangordning. Detta kan bero på att endast en leverantör är antagen eller att de olika antagna leverantörerna har olika sortiment som kompletterar varandra.

Uppdaterad 2021-01-07