Exempel på ramavtal med särskilt hållbarhetsfokus

Exempel på ramavtal med särskilt hållbarhetsfokus

Vi erbjuder varor och tjänster med hållbara lösningar. Våra medlemmar ställer krav på bland annat minskade koldioxidutsläpp i sina verksamheter, varför de även efterfrågar att vi gör detta i de upphandlingar som vi genomför. I våra kontakter med leverantörer efterfrågar vi alltid varor och tjänster med liten miljöpåverkan. Här redovisas några exempel på ramavtal med särskilt hållbarhetsfokus.

Avfallshanteringsprodukter

I ramavtalet Avfallshanteringsprodukter ska leverantören säkerställa att det finns ett system som möjliggör uppföljning och redovisning av andelen återvunnet plastmaterial och detta ska kunna verifieras med till exempel inköps- och produktionsrelaterad dokumentation eller statistik. Källsorteringskärlen ska innehålla minst 70 procent återvunnet material eller icke oljebaserat material.

Biogas

Biogas är en energikälla som är skonsam mot miljön och där leverans och driftsäkerhet är mycket hög samt lätt att underhålla. Vår nuvarande antagna leverantör levererar biogas som produceras och certifieras enligt EUs direktiv om förnybar energi.

Brandskydd

I ramavtalet Brandskydd ingår en av Milieukeur godkänd skumsläckare för att minska negativ påverkan på miljön. För handbrandsläckare som används i Europa är Milieukeur idag den ledande miljömärkningen, där fokus ligger på att främja utveckling för mindre miljöskadliga varor. Ett av kraven för Milieukeurmärkning är att mängden fluortensider inte får överstiga 0,04 procent

Elkraftsupphandlingar

HBVs upphandlingar gällande elkraft för våra påanmälda medlemmar och kunder sker årligen sedan några år tillbaka. Våra upphandlingar ger bland annat bra kontroll på energianvändning och styrning av energikonsumtion för minskning av växthusgasutsläpp och energianvändning enligt uppsatta mål.

IMD – Individuell mätning och debitering

IMD-produkter innefattar bland annat hårdvara för mätning av vatten-, värme-och elförbrukning samt temperatur. Insamlingen sker digitalt via internet , där den stora fördelen är att bilresor för mätinsamlingen helt kan undvikas vilket minskar våra medlemmars koldioxidutsläpp. Dessutom blir det tekniskt möjligt för hyresgäster att med en app eller inloggning via hemsida få god överblick om sin egen förbrukning i närtid och det kan motivera till ökad sparsamhet.

Luftfilter

I vårt ramavtal Luftfilter, har vi krav på att filter av glas och av syntet ska vara energi- och effektivitetsklassificerat för att underlätta för beställaren att välja filtertyper utifrån energiaspekter och aspekter för bra inomhusmiljö. Filtren får inte innehålla tillsatta ämnen i syfte att skapa en biocidfunktion och de ska kunna lämnas till förbränning

Styr- och reglerutrustning

De olika delarna i ramavtalet Styr- och reglerutrustning bidrar till fastighetsbranschens digitalisering och ska främja bra driftekonomi med minskat behov av resor till och från fastigheterna för felsökning och systemunderhåll, vilket minskar koldioxidut­släpp samt optimerar fastigheternas styrning och ger en ökad miljönytta.

Solenergi

Upphandlingar genom HBVs DIS för Solenergi omfattar olika och för respektive beställare specifika och anpassade solcellspaket, solcellssystem samt tjänster och entreprenader kopplade till solenergi.

Tvättmedelsdosering

Med automatisk tvättmedelsdosering möjliggörs för medlemmarna att bidra till en minskad miljöpåverkan genom att undvika överdosering, något som är vanligt vid manuell hantering. Detta minskar i sin tur utsläpp i avloppssystem samt även textilslitage.

Tvättstugeutrustning

I ramavtalet Tvättstugeutrustning har vi valt att ställa egna krav samt utvärdera dessa via en obero­ende part, Swissatest Testmaterialien AG. I utvärderingsmodellen har vi lagt stor vikt på varornas livscykelkostnader och inköps­priset har viktats lika högt som varornas totala vatten-och energiförbrukning.