Vilka är avropsberättigade?

Medlemmar

Registrerade och av HBVs styrelse godkända medlemsbolag är automatiskt avropsberättigade på ramavtal som tecknats från och med datum för godkänt medlemskap. Detsamma gäller medlemsägda helägda dotterbolag.

Våra medlemmar är i huvudsak kommunägda bostadsbolag. Deras huvudsakliga uppgift är att bygga och långsiktigt förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt. Medlem kan också vara kommun som förvaltar bostäder som upplåts med hyresrätt. Några av våra medlemmar är även företag eller organisationer som också de har till syfte att bygga och långsiktigt förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt, till exempel stiftelser och fonder. Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta är också medlem.  

I de fall medlemsbolaget inte önskar nyttja ett ramavtal, ska en skriftlig avanmälan skickas in.

Läs mer om detta här>>

För vårt ramavtal Elkraft krävs dock en aktiv påanmälan, även från medlemsbolag, för att vara avropsberättigad. 

För HBVs dynamiska inköpssystem krävs alltid en aktiv påanmälan. Denna kan ske närhelst under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.
Läs mer om dynamiska inköpssystem här>>

Medlemsägt företag 
Som medlemsägt företag räknas dotterbolag som är helägt av HBV-medlem. Medlemsägt företag är avropsberättigat på avtal som medlemmen har rätt att tillämpa och behöver inte påanmäla sig. Har medlem avanmält sig från ett avtal gäller avanmälan även för det medlemsägda företaget. Medlemsägt företag kan exempelvis vara en fastighet som köpts in av medlem för bebyggelse men som drivs som egen finansiell enhet. 

Det är medlemsbolagets ansvar att meddela HBV vilka medlemsägda helägda dotterbolag som de önskar registrera som avropsberättigade.

Underkund

En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag), systerbolag och ej helägda dotterbolag som godkänts av HBV.

För att en underkund ska vara avropsberättigad krävs en aktiv påanmälan till respektive upphandling. 
Läs mer om detta här>> 

Extern kund

En extern kund är en av HBV godkänd upphandlande myndighet. 

För att en extern kund ska vara avropsberättigad krävs en aktiv påanmälan till respektive upphandling. 
Läs mer om detta här>> 

Uppdaterad 2020-04-01