Detta är HBV-avtal

USB-minne med HBV logotyp

HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemsbolag; i huvudsak Sveriges allmännyttiga bostadsbolag som tillsammans äger och förvaltar cirka 840 000 lägenheter.

Som inköpsfunktion är HBVs uppdrag att tillhandahålla attraktiva avtal för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning. Därutöver tillhandahåller HBV upphandlingstjänster för de medlemsbolag som inte har resurser eller kompetens att genomföra upphandlingar själva. Allt upphandlas enligt LOU.

Verksamheten finansieras genom en administrativ ersättning som HBV erhåller från leverantörerna. Överskottet från denna administrativa ersättning går oavkortat till medlemmarna i form av återbäring.

Ramavtal enligt LOU

HBV har i egenskap av inköpsfunktion genomfört upphandlingar inom olika kategorier enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) och dessa har resulterat i avtal som medlemsbolagen och övriga kommuner och bolag som anmält sig i förväg, kan avropa från utan att behöva göra en egen upphandling.

Rangordnade avtal

I enighet med reglerna i LOU gäller att villkor för hur avrop ska ske är i förhand bestämda. Detta sker genom att avtalen har rangordnats. Vid beställning, avrop, från dessa ramavtal ska avrop ske från den leverantör som har rangordning nummer ett. I HBV-avtalen har avropande medlemsbolag dock möjlighet att frångå rangordningen om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan till exempel vara att varan inte kan levereras, anpassning till befintliga varor eller miljö, speciella funktions- och prestandakrav, miljömål eller miljöbeslut. Det är detn avropande medlemsbolaget som hävdar särskilda skäl och därmed har bevisbördan i en eventuell tvist. Beslut att frångå rangordning bör dokumenteras hos medlemsbolaget.

Förnyad konkurrensutsättning

Inom flera HBV-avtal gäller att förnyad konkurrensutsättning ska göras vid avrop över en viss volym eller att avtalets avropsmodell är förnyad konkurrensutsättning, om inte särskilda skäl finns för att ej göra en förnyad konkurrensutsättning. I det fall en förnyad konkurrensutsättning genomförs ska avropet göras hos den leverantör som har lämnat det lägsta priset på aktuellt objekt eller efterfrågad produkt. Se alltid specifik information för respektive upphandlingskategori/respektive ramavtal om och när förnyad konkurrensutsättning ska ske.

Ej rangordnade avtal

I vissa HBV-avtal gäller ingen rangordning. Detta kan bero på att endast en leverantör är antagen eller att de olika antagna leverantörerna har olika sortiment som kompletterar varandra.

Ramavtal ej upphandlade enligt LOU - Direktupphandlingar

HBV har avtal som ej är upphandlade enligt LOU. Dessa avtal som kallas direktupphandlingsavtal finns inom områden där varje medlemsbolag normalt inte köper för så stora belopp. Varje medlemsbolag kan nyttja dessa för att genom en egen direktupphandling köpa från dessa avtal om avropsvolymen för medlemsbolaget per år inom kategorin är mindre än eller lika med 586 907 kr.

Uppdaterad 2019-08-18

Läs mer om våra upphandlingar!