HBV överklagar vitvarudom


vd åsa sundqvist olsson

Förvaltningsrättens dom i överprövningsmålet avseende HBVs upphandling av vitvaror hänvisar till två brister. HBV kan inte acceptera domen av två skäl; dels är de påstådda bristerna direkt felaktiga men framför allt kan domen skada alla offentliga upphandlingar framöver om den får ligga fast. HBV kommer att lämna in begäran om prövningstillstånd hos Kammarrätten för att överklaga domen.

Förvaltningsrätten fann två grunder som skulle göra HBVs upphandling ogiltig. Det första är att Electrolux inte klarar HBVs omsättningskrav. Detta har Electrolux bevisat i många år som leverantör till HBV med årlig omsättning på 200 miljoner kronor. Det andra är att Elektroskandias anbud inte varit påtecknat av behörig person.  Detta är direkt felaktigt då HBV accepterat muntlig fullmakt från firmatecknare såsom är brukligt. HBV har inte ställt krav på skriftlig fullmakt, varför Elektroskandias anbud inte heller kan anses bryta mot kravet.  – Våra medlemmar kan inte vänta längre, säger Åsa Sundqvist Olsson, VD på HBV. Vårt nya vitvaruavtal var klart redan november 2014. Vi hade god marginal och kunde förlänga det gamla avtalet under hela 2015. Nu är tiden och vårt tålamod slut. Vi har gjort en korrekt upphandling som dessutom är affärsmässigt bra för våra medlemmar. Om vi hade gjort något fel skulle det ha uppmärksammats från början och vi skulle då ha erkänt misstaget och gjort om upphandlingen. Efter två års väntan kan vi inte acceptera en dom baserad på dessa grunder och vi kommer att överklaga, avslutar Åsa Sundqvist Olsson. John Hane, advokat på Foyen advokatfirma och HBVs juridiska ombud menar att domen och inte minst domskälen är oväntade och kan få olyckliga konsekvenser som skadar offentliga upphandlingar framöver. – Det är en mycket hård tolkning av hur pass strikt man behöver vara som upphandlande myndighet när man hanterar formaliakrav, säger John Hane. Får denna dom ligga fast, kan denna mycket hårda bedömning blir prejudicerande och därmed lägga ytterligare administrativa bördor på upphandlande myndigheter för all offentlig upphandling, avslutar John Hane. 

Läs mer

Dom i vitvarumålet


ordförandeklubba

Dom har nu kommit i överprövningsmålet avseende HBVs upphandling av vitvaror. Förvaltningsrätten har funnit att Electrolux inte klarar HBVs omsättningskrav och att Elektroskandias anbud inte varit påtecknat av behörig person. På måndag fattar HBVs styrelse beslut om hur vi ska ställa oss till domen. Processen med att göra om upphandlingen har satt igång och ett nytt avtal kan vara på plats vid årsskiftet.

Förvaltningsrätten har efter en osedvanligt lång handläggningstid (oktober 2015 till augusti 2016) lämnat dom i målet. De gör en mycket hård tolkning av hur pass strikt man behöver vara som upphandlande myndighet i sin kontroll av om uppställda krav uppfyllts. Domen dissekerar samtliga argument som BSH framfört i sin överprövning avseende brister i Electrolux och Elektroskandias anbud. Av samtliga påstådda formfel som BSH fört fram är det enbart dessa två som Förvaltningsrätten menar är av sådan karaktär att HBV skulle förkastat anbuden även från Electrolux och Elekroskandia. Vi finner det ytterst märkligt att Förvaltningsrätten inte tar hänsyn till de argument som framförts både av HBV och av leverantörerna som förklaring till varför dessa skäl inte är relevanta. Bedömningen är allt annat än realistisk när det gäller formalia kontra praxis.

Läs mer

Träff i Göteborg om laddstolpar


Varmt välkommen till en lokal träff i Göteborg där vår regionansvarige Gustav Lundin tillsammans med HBVs avtalsleverantör (rangordnad etta) Rexel Sverige AB, bestående av Selga och Storel, informerar om HBVs ramavtal gällande Elmaterial 15-103.

Datum: 22 september 2016 Tid: 13.00-16.00 Plats: Selgas kontor ovanför butiken, Mölndalsvägen 79, Göteborg Laddstolpar har kommit att bli ett mycket viktigt produktområde inom avtalet då antalet el- och hybridbilar ökar snabbt. Regeringen satsar stort på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp för att Sverige ska kunna bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Rexel bidrar med en av sina experter inom området laddstolpar och engagerar andra representanter inom sin koncern att berätta om hur HBVs ramavtal stödjer planerade inköp av laddstolpar. Program 13.00-16.00 Öppet hus med kaffe och mingel 14.00-14.15 Gustav Lundin, HBV, informerar om ramavtalet för Elmaterial 15-103 15.00-16.00 Demonstration av laddstolpar, Rexel Sverige AB Anmälan Anmäl dig eller någon av dina kollegor som berörs av ämnet till Gustav Lundin via epost gustav.lundin@hbv.se  eller via telefon nr 070-664 01 13 senast 2016-09-15. Träffen är kostnadsfri för HBVs medlemsbolag.

Läs mer

Ny upphandling Tvättmedelsdosering


HBV kommer i höst att annonsera upphandling av ramavtal för Tvättmedelsdosering 16-154. Avtalet kommer att omfatta tvättkem för doseringsutrustning samt doseringsutrustning inklusive installation. Rangordning kommer att tillämpas. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV.

Avtalsstart planeras till 2016-12-01 med en avtalstid på två år samt möjlighet till en eller flera förlängningar totalt på maximalt två år. Anmälan Om ni idag nyttjar detta ramavtal eller önskar att nyttja det framöver, behöver ni anmäla detta. Anmäl er genom att ladda ner anmälningsblanketten här till höger. Skicka den till HBV via epost anmalningar@hbv.se senast 2016-09-01. Alla HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Däremot måste ni avanmäla er senast 2016-09-01 via epost avanmalningar@hbv.se . om ni inte önskar utnyttja detta ramavtal. Här kan du läsa mer om avanmälan och planerade upphandlingar>> Ansvarig upphandlare är Martina Everskog.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2016-2017 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer